Please enable JS

Fellowship Programı

Retina – Makula – Vitreus Hastalıkları & Cerrahisi Fellowship Programı

Göz hastalıkları uzmanlık eğitimleri günümüzde 5 yıl sürmekte ve sonrasında oftalmolojinin alt dallarında  resmi bir eğitim verilmemektedir. Göz hekimleri bu açığı kurslara katılarak ya da öğrenmek istedikleri dallarda çalışan hekimleri ziyaret ederek tamamlamaya çalışmaktadırlar. Ülkemizde ilk kez İstanbul Retina  hekimleri, doktora (yani uzmanlık) sonrası fellowshiplik eğitimini başlatmış ve retina, makula, vitreus hastalıkları ve cerrahisi alanında iki yıl süren programı hayata geçirmişlerdir.
İstanbul Retina Kliniğine ilk fellow 2001 yılında kabul edilmiş ve iki yıllık bu programı 2003 yılında tamamlamıştır.  Mülakat ve kısa bir proje teslim edilerek yapılan fellow seçmeleri sonucunda, programa kabul edilen hekim klinikte tam gün çalışmalara katılmakta, maaş almakta diğer sosyal güvenceleri de sağlanmaktadır.

Fellowshipliğin Önemi & Anlamı

Bilindiği gibi fellowshiplik eğitimleri dünyanın heryerinde örgün eğitimler arasında yer almazlar. Usta-çırak ilişkisi ile tek aday ya da küçük gruplarla süren bu eğitimlerde amaç birlikte çalışılan uzmanın ve o  kliniğin bilgilerini adaya aktarmaktır. Bu eğitimlerin önemi ve anlamı yanında çalışılan kişi ve kişilere ve o kliniğin saygınlığına bağlıdır ve orantılıdır. Bu çalışmalar sonrasında bir diploma verilmemekte, sadece hangi konuda, ne kadar süre ve kimlerle çalışıldığını gösteren bir belge düzenlenmektedir.

Programın Amaçları

Retina-vitreus hastalıkları başta olmak üzere kompleks göz sorunları konusunda ülkemizde tanınan bir merkez olan  İstanbul Retina’ya çok sayıda hasta refere edilmektedir. Kliniğin amacı ülkemize konusunda yeni uzmanlar kazandırmak ve klinik araştırmaları sürdürmektir.

Program süresince fellowların eğitim aldıkları konular;

• Floresein (FA) ve indosiyanin anjiografi (ISYA) ve otofloresan (OF) görüntüleme ve yorumlanması.
• Videoanjiografi ve simultane videoanjiografi.
• Geniş alan FA ve ISYA.
• Spektral domain ve time domain optik koherens tomografi (SD-OCT/TD-OCT) yorumlanması.
• SD-OCT ile sinir lifi analizinin retina hastalıkları ve nörooftalmolojide kullanımı.
• Mikroperimetri ile merkezi retina duyarlığının değerlendirilmesi, klinik önemi ve kulllanımı.
• Temel ve ileri elektrofizyoloji.
• Pediatrik elektrofizyoloji.
• Bilgisayarlı görme alanının retina hastalıkları ve nörooftalmolojide kullanımı.
• Diabetik retinopatide günümüzde grid laser ve panretinal fotokoagulasyon ile tedavi protokolleri ve antiVEGF ve intravireal steroidlerle kombinasyonu.
• Diabetik makula ödeminde ve  intra ve submakuler eksudalarda SD-OCT değerlendirilmesi ve vitreoretinal cerrahi uygulamaları.
• Makula deliği ve makula yüzel hastalıklarının SD-OCT ile değerlendirilmesi ve cerrahi tedavisi.
• Herediter retina hastalıklarının tanı ve izlem protokolleri.
• Arka segment enflamatuar hastalıklarının tanı ve tedavisi.
• İntravitreal tedavi protokolleri.
• İntravitreal steroid kullanım şartları.
• İntravitreal anti-VEGF (reçeteli özel ilaç & Avastin) kullanım protokolleri.
• Fotodinamik tedavinin  (PDT) güncel kullanımı ve YBMD dışı kullanımları.
• YBMD da kombine tedaviler.
• Anti-VEGF dirençli olguları tanınması.
• Pediatrik retina hastalıklaırnın tanı ve tedavileri.
• Prematüre retinopatisi (ROP) de tarama muayenelerinin öğrenilmesi.
• Direkt ve indirekt laser tedavileri.
• ROP indirekt diode laser tedavi uygulamaları.
• Glokom. Tedaviye dirençli glokom, neovasküler glokom tedavileri ve pars plana seton cerrahileri.
• Temel ve ileri vitreoretinal cerrahi teknikler.
• Sütürsüz 23-25 gauge vitrektomiler.
• Kombine vitrektomiler (katarakt ve penetran keratoplasti ile birlikte PPV).
• ROP cerrahisi ( lens spairing/open sky vitrektomiler).
• Bimanuel cerrahi teknikleri.
• Cerrahide krio ve indirekt laser kullanımı.
• İleri makula cerrahisi teknikleri.
• Lukse nukleus ve göziçi merceği cerrahisi.
• Komplike, zor olgularda katarakt cerrahisi.
• Göziçi merceği sütürasyonları.
• Retina damar tümörlerinin laser ve cerrahi tedavisindeki güncel yöntemler.

Program Yöneticileri

Prof.Dr.Murat Karaçorlu
Prof.Dr.Serra Arf
Doç.Dr.Hakan Özdemir