Please enable JS

Pediatrik Retina Dekolmanları

Pediatrik Retina Dekolmanları

Retinal Detachment in Pediatrics

Mümin HOCAOĞLU , Murat KARAÇAORLU

ÖZET

Pediatrik yaş grubunda yırtıklı retina dekolmanına (RD) daha az sıklıkla rastlanmaktadır ve görülme insidansı on binde 2.9 olarak bildirilmektedir. Ancak pediatrik yaş grubunda eksudatif ve traksiyonel RD’nin görülme insidansı ile ilgili daha az bilgiye sahibiz. Bazı patolojilerde eksudatif, traksiyonel ve yırtıklı RD birlikte bulunabilir. Etyolojik nedenler açısından incelendiğinde genetik hastalıklar ve enfeksiyonlar sayılabilse de yırtıklı RD’nın en sık sebebi miyopi ve travma olduğu anlaşılmaktadır. Bu yaş grubundaki RD olguları spesifik klinik özelliklere sahip olması ve tedavide farklı cerrahi yaklaşımların kullanılması önem arz etmektedir. Pediatrik yaş grubunda görülen RD olgularında etyolojik ve klinik özelliklere göre medikal tedavi, laser fotokoagülasyon veya cerrahi müdahale gerekli olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Retina dekolmanı; vitreoretinal cerrahi; miyopi

ABSTRACT

Rhegmatogenous retinal detachment (RD) in the paediatric age group is a relatively rare entity with an approximate annual incidence of 2.9 per 10,000. However the true incidence of exudative and tractional RDs in paediatric age group is not known. In some cases a combination of rhegmatogenous, tractional and exudative RD could be observed. Infectious retinal diseases and genetic disorders are among the etiological factors associated with pediatric RD, however the primary risk factors include myopia and trauma. For the management of the RDs in paediatric age group having specific clinical features, various surgical approaches are required. Medical, surgical and laser photocoagulation treatment are among the therapeutic approaches performed in the management of the pediatric RDs according to the etiology and clinical features.
Key Words: Retinal detachment; vitreoretinal surgery; myopia

Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics 2016;9(2):61-7

ediatrik yaş grubunda yırtıklı retina dekolmanı (YRD) daha az sıklıkla gö- rülmesine rağmen uygun tedavi edilmediği takdirde ciddi görme kayıpları ile sonuçlanmaktadır. Görülme insidansı on binde 2.9 olarak bildirilmektedir. 1 Pediatrik YRD’de miyopi %22-34 arası değişen oranlarda bulunmaktadır ve önemli risk faktörü olarak görülmektedir. 2-5 Aynı zamanda %18-53 arası değişen travma hikayesi de azımsanmayacak sıklıktadır. 2-4 Erkek çocuklarda %70-86 arası oranlarda daha sık görüldüğü bilinmektedir. 2-5 Her iki gözde de görülme sıklığı %7- 22 arası oranlarda bildirilmektedir. Travma sonrası ve pediatrik yaş grubunda görülen bazı patolojilerde traksiyonel retina dekolmanı (TRD), eksudatif retina dekolmanı (ERD) ve YRD birlikte bulunabilir. Pediatrik yaş grubunda ERD oluşumuna yol açan birçok ender rastlanan patoloji tarif edilmiş olsa da, görülme sıklığı ile ilgili kesin bilgi mevcut değildir.

Bunun sebepleri arasında ERD olgularının her zaman şikayete yol açmaması, bazılarının kendi kendine iyileşebilmesi, doğru teşhis edilememesi ve medikal tedaviyle iyileşebilen olgularının kayıt altına alınmaması sayılabilir. Fakat tüm RD olguları göz önünde bulundurulduğunda ERD’nin pediatrik RD’ler içersindeki oranı- nın, erişkinlerdeki bu orana göre daha yüksek bulunmuştur. 6

Pediatrik yaş grubunda YRD sık görülen bir patoloji değildir. Toplam YRD olguların %3-12,6’sı, 0-18 yaş arası pediatrik yaş grubunda tanı almaktadır.

7 Buna karşın yetişkinlerde görülen RD ile karşılaştırıldığında, tedavideki başarı oranları daha düşüktür. Bunun başlıca nedenleri görmeyi tehdit eden diğer oküler patolojilerin eşlik etmesi, bazı sendromların neden olduğu ağır gelişim bozukluğu ve proliferatif vitreoretinopatinin ağırlı- ğıdır. Diğer RD olgularında olduğu gibi, pediatrik yaş grubunda da görmede azalma hastaların ilk başvuru şikayetidir. Fakat daha küçük yaştaki çocukların az gördüklerini ifade edememesi veya eşlik eden diğer oküler patolojilerden dolayı tek veya çift taraflı görmenin az olması pediatrik yaş grubunda RD olgularının daha geç teşhis edilmesine neden olmaktadır. Olguların büyük bir kısmı rutin göz muayenesi sonrasında yada strabismus veya lökokori bulguları ile teşhis edilmektedir. Miyopi, travma, geçirilmiş oküler cerrahi, oküler ve sistemik komorbidite birlikteliği pediatrik YRD olgularında bildirilmiş olup, olguların %19’u idyopatik olarak sınıflandırılmıştır. 3 Dev yırtık %13, travma %42, oküler sendrom birlikteliği %36, maküla tutulumu %77 ve ameliyat sonrası kompikasyon oranı %58 seviyesinde yüksek olması anatomik başarı oranının %52 düzeyine kadar düşmesine sebep olmaktadır ve fonksiyonel başarıyı azaltmaktadır. 6

DEVAMINI OKU